OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER
L A ND S K A NS L IE T

N:r 17. Skyddsmarken for blinda och dova.

Till allmän kännedom kungöres, dels att Svenska föreningen för dövas
väl antagit här nedan i halv storlek avbildade märke till skyddande av döva
och blinda mot trafikolyckor, % *

DEN SOM BAR DETTA
MÄRKE ÄR DövV

TAG HÄNSYN DÄRTILL

sSvENSKka FÖRENINGEN FOR pOvas vVAL. STockHnoum.

vilket märke bäres antingen tryckt å gul armbindel eller som cykelskylt av
metall, fästat vid cykelns bakre stänkskärm, dels ock att styrelsen över de
blindas förening u. p. a. antagit foljande märke: