OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS LIE T
SERIEN .A N:ris 1316 — 1931

Upplases i Vilhelmina sockens kyrka.

N:r 13. Ändring i den för Vilhelmina socken fastställda indelning i val—
distrikt.

Till allmän kännedom kungöres härmed, att Kungl. Maj:ts Befallnings—
havande genom den 14 januari 1931 meddelat utslag, med stöd av 32 § lagen
om val tlll riksdagen prövat skäligt föreskriva, att kronotorpet Lillgård å kro—
noparken Torvsjöån skall överföras från SlijO valdistrikt till Rasele val—
distrikt.

Denna ändring i valdistriktsindelningen skall, där den icke på anförda
besvär undanröjes, träda i tillämpning vid val, som forrattas enligt den röst—
längd, vilken upprättas år 1932.

Uppläses i Jörns sockens kyrka.
N:r 14. Mjältbrand.

Sedan härstädes anmälts, att fall av mjältbrand inträffat hos nötkreatur
tillhöriga hemmansägaren Hugo Bohman i Storträsk, Jörns socken, varder be—
mälde Bohmans gård härigenom förklarad smittad av nämnda sjukdom.

Vederbörande kronobetjäning och kommunalnämnd hava att tillse, att
föreskrifterna i förordningen angående vad iakttagas skall till förekommande
av smittosamma sjukdomar bland husdjuren den 9 december 1898 noggrant
efterlevas.

N:r 15. Allmän efterlysning.

På begäran av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Uppsala län efter—
lyses :

byggnadsarbetaren Knut Alvar Öst, vilken genom Kungl. Maj:ts den 14
november 1930 meddelade utslag blivit dömd att för andra resan stöld un—
dergå straffarbete i fyra månader.

Utslaget förvaras å landskansliet i Uppsala.

Krono— och stadsbetjänte anmodas att i anledning av förestående efter—
lysning noggrant fullgora vad dem lagligen åligger.