OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER
LANDSKANSLIET

Uppläses i länets kyrkor.

N:r 12. Forslag tili länets indelning i landsfiskals— och haradsfogde—
distrikt.

Genom nådig remiss den 6 december 1930 har Kungl. Maj:ts befallnings—
havande anbefallts att avgiva utlåtande över av tillkallade sakkunniga utar—
betad förberedande utredning angående omorganisation av landsfiskalsbefatt—
ningarna m. m. och därvid bl. a. angiva huru länet lämpligen må kunna inde—
las i landsfiskals— och häradstogdedistrikt i enlighet med de i utredningen an—
givna riktlinjerna.

Sedan i anledning härav landstogden i länet efter anmodan av Kungl.
Maj:ts befallningshavande inkommit med här nedan intagna förslag till in—
delning av länet i landsfiskals— och häradsfogdedistrikt, får Kungl. Maj:ts be—
fallningshavande härigenom anmoda landsfiskalerna i länet att avgiva yttran—
den over forslaget samt tillkännagiva att även ortsbefolkningen äger att i
ärendet avgiva yttrande. Yttrandena skola hit insändas senast den 15 instun—
dande februari.

Ovan omförmälda förslag intages här så lydande :

"Forslag till indelning av lanet i landsfiskals— och haradsfogdedistrikt.

Landsfiskalsdistrikt.

Nordmalings socken
Hörnefors socken
Bjurholms socken

Umeå socken
Vännäs socken j
Vännäs köping Bilda tillsammans ett landsfiskalsdistrikt.

l} Bilda tillsammans ett landsfiskalsdistrikt.
Holmsunds socken I Areal omkring 24,5 kvmil. Folkmängd 29,490.

Areal omkring 28,5 kvmil. Folkmängd 18,421.

Sävars socken
Holmöns socken

Bygdeå socken
Nysätra socken
Lövångers socken
Burträsks socken
Bureå socken
Skelleftea socken med un—( Bilda tillsammans ett landsfiskalsdistrikt.
dantag av Kågedalens val-l Areal omkring 13;5 kvmil. Folkmängd 23,430.
distrikt

Bilda tillsammans ett landsfiskalsdistrikt.
Areal omkring 36 kvmil. Folkmängd 27,304.