OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

L A ND SK A N S LIE T

SERIEN A: Nöris 9—11 — 1931

N:r 9. Förordnade stämningsgivare.

Författningsenligt kungöres härmed, att nedannämnda personer, enligt
från vederborande domhavande hit inkomna meddelanden förordnats att i
domhavandens ställe utfärda stämningar, nämligen :

Inom Umeå domsaga:

E. o. hovrattsnotarien Helge Hellekant, e. o. hovrattsnotarien Sven Le—
vander samt landsfiskalen Joh. E. Westman, Vännäs.

Inom Västerbottens södra domsaga:
Forste notarien Axel Rönquist och e. 0. hovrättsnotarien Erik Lindström.

Inom Västerbottens västra domsaga:

Forste notarien Wallentin Nilsson, andre notarien Gunnar Wennstrom,
andre notarien Mac Berlin och e. 0. hovrättsnotarien Margot Widstrom även—
som vederborande landsfiskaler, envar till den häradsrätt i domsagan inom
vars domvärjo hans distrikt är beläget.

Inom Västerbottens mellersta domsaga :

Vederbörande landsfiskaler i domsagan, envar till den häradsrätt, inom
vars domvärjo hans tjänstgöringsdistrikt är beläget, samt förste notarien Carl—
Otto Olsson till domsagans båda häradsrätter.

Inom Västerbottens norra domsaga:

Samtliga notarier inom domsagan.

N:r 10. Förordnade kommissionärer vid domsagorna.

Författningsenligt kungöres härmed, att foljande personer enligt fran ve—
derbörande domhavande hit inkomna meddelanden förordnats att vara kom—
missionärer.

I Umeå domsaga:

Fröken Jenny Björklund, Tingshuset, Umeå.

I Västerbottens södra ndmnsåga:
Fru Anna Olsson, Västerbottens södra domsagas kansli, Umeå.