OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS LIE T
SERIEN A. N:1tis 6—S8. — 1931

N:r 6. Forordnande att utfarda intyg angående befälhavares å motor—
fartyg kannedom om masckineriets skötsel.

Jämlikt av Kungl. Maj:ts Befallningshavande utfärdade förordnanden äga
civilingenjoren Gustaf Ragnar Insulander i Orviken och verkmastaren J. A.
Sandstrom i Umeå att utfärda sådana intyg angående befälhavares å motorfar—
tyg kännedom om maskineriets skötsel, och sättet för dess funktionerande,
som i 9 § 2 momentet av Kungl. Förordningen angående befäl å svenska han—
delsfartyg m. m. den 29 mars 1912 omförmäles.

N:r 7. Förordnande enligt 18 $ Kungi. Förordningen den 29 mars 1912
angående befäl å svenska handelsfartyg m. m.

Till allmän kännedom kungöres härmed, att jämlikt Kungl. Maj:ts Befall—
ningshavandes förordnande den 23 april 1923 äger verkmästaren J. A. Sand—
ström i Umeå att tillsvidare anställa sådant förhör, som i 18 § av Kungl För—
ordningen angående befäl å svenska. handelsfartyg m. m. den 29 mars 1912 om—
förmäles.

N:r 8. Allmän efterlysning.

På begäran av Kungl. Maj:ts befallningshavande i Västmanlands län ef—
terlyses.

Köpmannen Carl August Neubäumer från Berlin, vilken genom rådhusrät—
tens i Västerås laga kraft vunna utslag den 21 mars 1929 jämlikt 22 kap. 11 &
strafflagen för förskingring ådömts två månaders fängelse.

Krono— och stadsbetjänge anmodas att i anledning av förestående efter—
lysning noggrant fullgöra vad dem lagligen åligger.

Umeå i landskansliet den 12 januari 1931.

På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Allan Rietz.

Umeå 1930 — Larsson & C:s Tryckeri