OCR Output

2 1931 den 8 januari. N:ris 2—5

N:r 4. Norrbygdens Vattendomstols kanslis öppethållande.

Norrbygdens Vattendomstols kansli med adress Viastra Radhusgatan 5,
Umeå, hålles öppet varje helgfri dag kl. 10,30 fm.—1 em. (rt. 688).

Vattenrattsdomaren är tillgänglig för samital medelst telefon säkrast kl.
11 fm— 12 m. (rt. 794).

N:r 5. Mellanbygdens Vattendomstols kanslis öppethållande.

Mellanbygdens Vattendomstols kansli, med adress Fredsgatan 2,
Sundsvall, hålles öppet varje helgfri dag kl. 11—1.

För samtal medelst telefon anträffas vattenrättsdomaren säkrast kl.
1 1—12.

Vattenrättsdomarens tel. n:r 2113.

Vattenrattssekreterarens tel. n:r 2112.

Umeå i landskansliet den 8 januari 1931.

På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Allan Rietz.

Umeå 1931 — Larsson & C:os Tryckeri