OCR Output

14 1931 DEN 2 JANUARL N:r i

att uppskov till nästföljande år med första tjänstgöring eller tjänstgöring
i en följd kan, förutom under här ovan angivna omständigheter, vid inskriv—
ningen medgivas:

a) å sjömanshus inskriven värnpliktig, som enligt intyg från sjömanshus—
ombudsmannen är förhyrd för längre utrikes resa å handelsfartyg och som till
följd därav icke utan väsentlig olägenhet kan, så länge resan fortvarar, instäl—
la sig;

b) å sjömanshus inskriven värnpliktig, som gör sannolikt, att han inom
ett år efter inskrivningen kommer att söka inträde i sjökaptens—, styrmans—,
förste maskinist— eller andre maskinistklass vid navigationsskola;

samt att ansökningar med därtill horande handlingar, som enligt den—
na kungörelse skola av de värnpliktige företes eller inlämnas vid inskrivnings—
förrättning, kunna även insändas till sjörullföringsbefälhavaren eller sjömans—
husombudsmannen.

Vederbörande krono— och polisbetjänte hava att dels vid inskrivningsför—
rättningarna iakttaga föreskrifterna i 25, 27, 31 och 48 $$ inskrivningsförord—
ningen, i vad dem rörer, och ombesörja att lämpliga lokaler, i allmänhet tre
större rum, där sådant erfordras, hållas vid förrättningarna tillgängliga, be—
hörigen uppvarmda dels ock kraftlgt beivra de oordningar, som tilläventyrs
begås av de värnpliktiga vid inskrivningsförrättningarna samt under marschen
dit och därifrån.

Umeå i landskansliet den 2 januari 1931.

NILS G. RINGSTRAND.
Elis Almgren.

Umeå 1931 — Larsson & C:os Tryckeri