OCR Output

1931 DEN 2 JANUARL N:r i 13

överlämnas till inskrivningsnämnden; skolande de vara till rullforingsbefal—
havaren inkomma före inskrivningsnämndens första sammanträde. 1 ansökan,
som salunda insandes, angivas noggrant den värnpliktiges fullständiga namn,
födelsetid, kyrkobokföringsort och postadress.

Till inskrivningsförrättning kallad värnpliktig, för vilken avståndet mel—
lan hemvistet inom kyrkobokformgsorten och stället där inskrivningsförrätt—
ningen äger rum, överstiger två nym11 är berättigad att för fram— och återre—
san mellan dessa orter uppbära viss gottgörelse, och skall han darom vid for—
rättningen göra framställning.

B. SJOMANSHUSEN.

Inskrivning av de till Umeå och Skellefteå sjömanshus hörande värn—
pliktiga kommer att innevarande år förrättas:

för Umeå sjomanshus
fredagen den 27 februari kl. 10 fm. å sjömanshuset i Umeå.

för Skellefteå sjömanshus

måndagen den 2 mars kl. 10 fm. i bönhuset i Skellefteå stad.

För inskrivningsförrättningarna för sjömanshus gäller i tillämpliga de—
lar vad här ovan tillkännagivits beträffande inskrivningsförrättning inom
rullföringsområde, med iakttagande av :

att inskrivning av värnpliktig, som är inskriven å sjömanshus, sker vid
inskrivningsförrättning för det sjömanshus han tillhör;

att sådan värnpliktig dock är berättigad att undergå inskrivning vid in—
skrivningsförrättning för annat sjömanshus, i vilket fall det åligger honom att
utan kallelse själv anmäla sig hos dess inskrivningsnämnd och därvid avläm—
na prästbetyg och av vederbörande sjömanshusombudsman utfärdat intyg, in—
nehållande samma uppgifter, som enligt $ 41 mom. 3 skola vara införda i in—
skrivningslista, ävensom uppgift om sjötid eller, om intyg icke kunnat anskat—
fas, uppvisa sjöfartsbok;

att värnpliktig, som enligt foregaende punkt installt sig vid inskriv—
ningsförrättning för annat sjömanshus, än det han tillhör, men därvid försum—
mat avlämna prästbetyg och intyg från vederbörande smmamshu:sombudsman
eller sjöfartsbok samt till följd därav icke kunnat emottagas, är förfallen till
böter, för varje gång tio kronor;

att å sjömanshus inskriven värnpliktig skall vid inställelsen till inskriv—
ning medföra sjöfartsbok;

att värnpliktig, som vid tiden för inskrivningsförrättningen är inmönst—
rad till sjöfart, är befriad från personlig inställelse;