OCR Output

12 1931 DEN 2 JANUARL Nir d

skriden lärokurs eller eljest bereda honom eller av hans arbete beroende nära
anhöriga väsentliga svårigheter eller olägenheter.

Behovet av uppskov skall styrkas med intyg, då skäl, som angives under
a) ovan föreligger, av två väl kända och trovärdiga personer, samt, då skäl,
som angives under b) ovan, föreligger, om behovet är föranlett av studier, av
rektor eller föreståndare för läroanstalt eller ledare for utbildningskurs, och
eljest av präst i församlingen jämte å landet kommunalnämndens ordförande
och i stad fattigvårdsstyrelsens ordförande (i Stockholm fattigvårdsinspektö—
ren, i Göteborg fattigvårdsdirektören).

Uppskov med tjänstgöring innebär, att tjänstgöringen skall fullgöras med
de värnpliktiga, som inskrivas nästföljande år.

Övriga bestämmelser.

Den, som idkar studier vid någon statens högskola eller därmed jämför—
lig läroanstalt, skall förete intyg därom; den, som ämnar idka studier, som nu
nämnts, skall avgiva skriftlig förklaring härom (för omyndig bekräftad av
malsman).

Den, som önskar genomgå utbildning till officer vid hären, skall förete av
vederbörande truppförbandschet utfärdat intyg, att han efter stadgade kom—
petensprov kommer att antagas till officersaspirant.

Den, som innehaft fast anställning vid krigsmakten, skall förete alla ho—
nom tillhöriga handlingar, som röra nämnda anställning.

Den, som på grund av religiös övertygelse eller annan jämförlig orsak
hyser allvarliga samvetsbetänkligheter mot värnpliktstjänstgöring i den ord—
ning, värnpliktslagen föreskriver, kan erhålla tillstånd att fullgöra tjänstgö—
ringen antingen vid krigsmakten utan att övas i vapens bruk eller bära vapen
eller ammunition, eller genom att utföra civilt arbete för statens räkning. I
förra fallet skall tjänstgöringstiden ökas med nittio, i senare fallet med ett—
hundratjugu dagar. Ansökan om tillstånd att fullgöra tjänstgöringen på hår
nämnt sätt inlämnas till inskrivningsnämnden och skall åtföljas av intyg, som
angivas i $ 1 mom. 2 och 3 av förordningen angående tillämpning av lagen
om värnpliktiga, vilka hysa samvetsbetänkligheter mot värnpliktstjänstgöring.

Värnpliktig, som har sitt hemvist i utlandet (d. v. s. icke är kyrkobokförd
i Sverige), må anmäla sig för inskrivning (personligen eller genom skriftlig
ansökan) hos inskrivningsnämnden för det rullföringsområde, han själv ör—
skar. Han skall därvid förete bevis om ålder samt med intyg styrka, att han
är svensk medborgare, ävensom, vid skriftlig ansökan, insända läkarbetyg
styrkande att han är vapenför, samt angivande kroppslängd, bröstvidd och
kroppsvikt.

Inskriven värnpliktig, som önskar frikallelse från värnpliktens vida:e
fullgörande eller annan ändring i sina värnpliktsförhållanden, må till inskriv—
ningsnämnd därom insända ansökan eller inställa sig vid inskrivningsforrat—
ning för att få sitt ärende prövat.

Ansokningar med dartill horande handlingar, som enligt denna kungore—
se skola av de värnpliktiga företes eller inlämnas vid inskrivningsförrättnins,
kunna även insändas till rullföringsbefälhavaren för att genom hans forsog