OCR Output

1931 DEN 2 JANUARL N:r i 11

fader eller till fostermoder eller ende arbetsfore brodern till ett eller flera min—
deråriga eller vanföra faderlösa syskon, dock endast såvida sagda föräldrar,
far— eller morföräldrar eller fosterföräldrar, eller syskon äro för sitt uppehälle
vasentligen beroende av hans arbete; har sådan för sitt uppehälle av den
värnpliktiges arbete väsentligen beroende anhörig av den värnpliktige erhål—
lit försörjning alltifrån början av närmast föregående kalenderår eller, där be—
hovet av försörjning uppstått senare, alltifrån behovets uppkomst, skall den
värnpliktige även i det fall, att han icke är ende arbetsföre sonen, sonsonen,
dottersonen, fostersonen eller brodern, befrias från värnpliktstjänstgöringen
under fredstid, därest han är den ende, som, såvitt veterligt är, kan lämna nö—
digt försörjningsbidrag;

d) utländsk man, som förvärvat svensk medborgarrätt och under året
närmast efter det han förvärvat nämnda rätt fyller minst tjugusex år;

e) den, som från riket avflyttat och därefter återinflyttat hit, dock under
villkor :

att han under det år, han återinflyttat, fyllt minst tjugusex år, och

att minst sju år förflutit från avflyttningen till återinflyttningen, häri så—
ledes icke inberäknad den tid, som vistelsen i riket varat, innan förlorad
svensk medborgarrätt återförvärvats;

f) den, som i utlandet gjort militärtjänst under längre tid än den, som är
föreskriven i värnpliktslagen för värnpliktiga uttagna till linjetjänst; samt

g) den, som tillhör den nomadiserande lappbefolkningen.

Förhållande, som kan föranleda befrielse enligt b)—f) skall styrkas:

1) då skäl enligt b) eller c) föreligger, med intyg enligt exempel i in—
skrivningsförordningen av präst i församlingen jämte å landet kommunal—
nämndens ordförande och i stad fattigvårdsstyrelsens ordförande (i Stock—
holm fattigvårdsinspektören, i Göteborg fattigvårdsdirektören) samt

2) då annat skäl föreligger, med de handlingar eller intyg, sökanden kan
förete.

All befrielse är beroende på inskrivningsnämndens prövning.

Uppskov med inskrivning eller tjänstgöring.

Uppskov med inskrivning kan av inskrivningsnämnden meddelas på
grund av försenad kroppsutveckling eller tillfällig sjukdom, och sker detta i
förekommande fall utan den värnpliktiges ansökan.

Uppskov med påbörjandet av första tjänstgöringen eller tjänstgöring i en
följd kan av inskrivningsnämnden på ansökan medgivas:

a) värnpliktig, som själv förvaltar och brukar honom tillhörig fast egen—
dom eller själv driver honom tillhörig handels—, fabriks— eller annan industri—
ell rörelse och av en eller annan anledning icke varit i tillfälle att på lämpligt
sätt ordna om fastighetens eller rörelsens skötande under den tid, han for sin
militära tjänstgöring skulle bliva frånvarande; samt

b) värnpliktig, som visar annat giltigt skäl för uppskovs beviljande, så—
som att tjänstgöringens fullgörande skulle medföra avsevärt avbräck i fort—