OCR Output

10 1931 DEN 2 JANUARL N:r i

Befriade från inställelse till inskrivningsförrättning äro:

a) den, som är inskriven å sjömanshus;

b) den, som är fast anställd vid krigsmakten eller vid lots— och fyrstaten;
c) den, som tillhör den nomadiserande lappbefolkningen; samt

d) den, som med intyg styrker sig hava laga forfall for uteblivande.

Påföljd vid försummelser.

Värnpliktig, som utan laga förfall utebliver från inskrivningsförrättning,
ar, dar han icke oaktat sin franvaro blivit inskriven eller frikallad fran värn—
pliktens fullgorande, forfallen till böter, första året femton kronor och varje
år, han ånyo beträdes därmed, femtio kronor, samt är underkastad äventyr att
bliva på egen bekostnad hämtad till inskrivningsförrättning, vilket jämväl gäl—
ler den, som har laga förfall för uteblivande, men underlåter att därom göra
anmälan.

Värnpliktig, som inställer sig till inskrivning å annan ort än den, där han
är kyrkobokförd, och därvid försummar avlämna prästbetyg samt till följd
därav icke kan mottagas, är förfallen till boter, for varje gang tio kronor.

Laga forfall.

Sasom laga forfall for uteblivande fran inskrivningsforrattning anses, om
man ar sjuk, eller om man är i Konungens och rikets tjänst uppbådad eller fa—
ren, eller om man sitter i häkte. Inskrivningsnämnden äger dock att, då andra
än nu sagda förfall förebäras, pröva, huruvida de äro av den vikt, att de må
galla sasom laga forfall.

Sjukdom skall, for att anses sasom laga forfall, styrkas med behorig lä—
kares intyg, vilket den värnpliktige är skyldig själv anskaffa. Kan han ej skaf—
fa läkarbetyg, vare honom tillåtet att styrka förfallet med intyg av statens äm—
bets— eller tjänsteman eller av präst i församlingen eller av ordföranden i kom—
munalstämman eller av ordföranden eller ledamot i kommunalnämnden eller
av ledamot i häradsnämnden.

Befrielse från värnpliktstjänstgöring under fredstid.
Från värnpliktstjänstgöringen under fredstid befrias :

a) den, som utan att vara oduglig till krigstjänst likväl är icke vapenför;

b) den, som vid den tidpunkt, då han enligt värnpliktslagen är skyldig
inställa sig till inskrivning — d. v. s. ordinarie inskrivningsförrättning det år,
han fyller tjugu år — har hustru eller barn, som äro för sitt uppehälle väsert—
ligen beroende av hans arbete;

c) ende arbetsfore sonen, sonsonen eller dottersonen till orkeslös elkr
vanfor fader, farfader, morfader eller till änka, frånskild eller övergiven hustu
eller ogift kvinna, ende arbetsfore fostersonen till orkeslos eller vanfor foster—