OCR Output

1931 DEN 2 JANUARI. N:r 1 0

Inskrivningsskyldig åligger att vid den för förrättningens början utsatta
tiden inställa sig vid förrättningen för den församling, där han är kyrkobok—
förd.

Värnpliktig, som vistas å annan ort än kyrkobokföringsorten, må utan
kallelse inställa sig å närmast vistelseorten belägna förrättningsställe och skall
därvid, vid äventyr att eljest bliva bötfälld, medföra och avlämna prästbetyg.

Inskrivning före inträdet i värnpliktsåldern.

Yngling, som under året fyller aderton eller nitton ar, må anmäla sig till
inskrivning, därest han

antingen
avlagt studentexamen eller blivit flyttad till gymnasiets fjärde ring vid

allmänt läroverk eller besitter däremot svarande kunskapsmått (se inskriv—
ningsforordningen § 2 mom. 2),

eller
onskar uttagas for utbildning till plutonchef eller motsvarande befattning,

eller

önskar uttagas för utbildning till underbefal eller fackman vid infanteriet,
trängtrupperna eller intendenturtrupperna eller i särskild tjänst vid Norrbot—
tens regemente. —

Ovan namnd yngling skall till inskrivningsförrättningen medföra och av—
lämna prästbetyg samt av vederbörande målsman utfardat tillståndsbevis för
inskrivning. Den, som Onskar uttagas for utbildning till plutonchef eller mot—
svarande befattning, skall därjämte medföra och avlämna av rektor eller före—
standare for undervisningsanstalt utfärdat intyg om avlagd realskolexamen
eller om genomgången utbildningskurs, som kan anses likställd med sådan
examen, ävensom intyg om att han besitter förutsättning för utbildning till
plutonchet eller motsvarande befattning.

Inskrivning utan personlig installelse.

Nedanstående värnpliktiga kunna efter skriftlig ansökan till inskrivnings—
nämnden prövas för inskrivning utan personlig inställelse :

a) den, som visar sig hava laga förfall för uteblivandet och med av lä—
kare, företrädesvis militärläkare, utfärdat intyg, som bland annat skall angiva
kroppslängd, bröstvidd och kroppsvidd styrker, att han är vapenför;

b) den, som har anställning utomlands eller uppehåller sig därstädes för
idkande av studier eller för utbildning i sitt yrke, och med intyg visar anled—
ningen till vistelsen utomlands samt med läkarintyg, som nämnes under a)
ovan, styrker, att han är vapenför.

Intyg skall, därest det utfärdats av utländsk person, vara forsett med på—
teckning av tjänsteman vid svensk beskickning eller svensk konsul eller av ut—
ländsk ämbetsmyndighet, styrkande intygsgivares behörighet att utfärda inty—
get.