OCR Output

8 1931 DEN 2 JANUARI. N:r 1

1 | 2 13;4{ 5

Skolhuset i Bastu— |Av Norsj6 socken byarna, Bas—

trask tutrisk;, Bjurheden, Boliden,
Braxtrask, Bredselet, Bränr—
land, Båtfors, Frautjäln, Gran—
ström, Gumboda, Haraliden,
Holmtrask, Jonstrask, Kattis—
trask, Kedtrask, Klockarliden,
Kusfors, Långträsk, Lövlund,
Melsliden, Mullberg, Myrberg,
Mörttjärn, _ Naset, Petiknas,
Petiktrask, Persliden, Rengard,
Risberg, Ristjäln, Rålund, Sten—
brånet, Steningen, Storklinten,
Sunnanå, Svanfors, Svansele,
Svanström, Svartnäs, Sämsk—
tjäln, Träskliden, Udden, Vik—
borg och Äsen samt av Skel—
leftea sodra landsfiskalsdistrikt
byarna Andersberg, Berget,
Bergliden, Bjurfors, Borup,
Fallet, Finnfors, Fått, Grannäs,
Grönliden, Holmselet, Högsli—
den, — Karsträsk, Krångfors,
Krångnäs, Lidberget, Lober—
get, Myrliden, Nyfors, Nygård,
Nyliden västra, Orrtrask, Plan,
Rismyrliden, Röjnoret, — Slut,
Storberget, . Svartliden, © Sör—
träsk och . Valliden:;... .. .... . . Mars|12) 10 im.

Skolhuset i Bastu— |Granskning och justering av
träsk handlingar och protokoll .. » 10 tm.

y | 14) 10. fm.

Inställelseskyldiga äro:

Värnpliktiga, som under 1931 fylla tjugu år och ej förut undergått in—
skrivning, samt de äldre värnpliktiga, som vid föregående inskrivningsförrätt—
ning bort vara tillstädes, men uteblivit och icke oaktat sin frånvaro blivit in—
skrivna eller frikallade, eller erhållit uppskov med inskrivning eller i övrigt
aro inskrivningsskyldiga.

Inskrivningsskyldig värnpliktig, som sökt eller undfått tillstånd att avflyt—
ta från riket men fortfarande vistas inom landet, är jämväl skyldig att inställa
sig.

Den, som vunnit svenskt medborgarskap och befinner sig i värnpliktsål—
dern, är inställelseskyldig, för såvitt icke hans värnpliktsförhållanden förut bli—
vit prövade av svensk inskrivningsmyndighet.