OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS LIE T
SERIEN A. °N:f 1 — 1931

Uppläses i länets kyrkor minst två sönda—
gar i januari månad.

N:r 1. Inskrivning av värnpliktiga i Västerbottens län år 1931.

Jämlikt värnpliktslagen den 12 juni 1925 och inskrivningsförordningen
den 23 december 1925 kommer inskrivning av de till rullforingsomradena
n:ris 69, 70 och 71 samt Umeå och Skellefteå sjömanshus*) inom Västerbot—
tens län hörande värnpliktiga, vilka äro skyldiga att år 1931 undergå inskriv—
ning, att förrättas å nedannämnda tider och ställen, nämligen :

A. _ RULLFORINGSOMRADEN.

Inskriv— |Läkarbesikt—

Sammanträdesställe Inskrivningsskyldiga från nings— (ning samma
$ månad | dag dag kl.
1 | 2 3 | 4 5
Umeå södra rullföringsområde n:r 69.
Föreningshuset i '”Vännäs köping ävensom den del
Vännäs av Vännäs socken, som omfat—
tar samhällen och byar norr
om Ume—älv + ””; 27 . 1 1. Febr./ 16| 10 fm.
Den del av Vännäs socken, som
omfattar samhällen och byar
söder om Ume älv .......... —& — 1471 10. im.
Godtemplarhuset i |S&vars socken och Holmö kapell—
Sävar församling ..s . ;%; ;.00 10 ;. . — — [19/— :9:fm
Ordenshuset i — /Holmsunds—/socken .. : . .... . —. .. » ”1221 —10—tm.
Sandvik |

*) Rörande sjömanshusen se slutet av denna kungörelse under B.