OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

L A ND S K A NS LIET
SERIEN B. N:r 21 — 1930

Uppläses i Degerfors tingslags kyrkor.

N:r 21 Exekutiv auktion.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas å tingsstället i Vindeln mån—
dagen den 3 mars 1930 kl. 10 f. m., kommer, därest antagligt anbud erhålles,
att försäljas Karl G. Frykberg tillhöriga lägenheten Degerfors 10* om 4,80 ar,
avsöndrad från 1/16 mantal Degerfors n:r 10 i Degerfors socken.

Å fastigheten, som utgöres av en tomt finnas foljande åbyggnader.

Bostadshus av timmer indelat i två rum och kök å nedre botten samt ett
vindsrum å övre botten.

Uthusbyggnad av bräder under tak av spån indelad i ladugård, gödselrum,
port och foderlada, matbod m. m.

Fastigheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 2,500 kronor, har saluvär—
derats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller for vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör vid auk—
tionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

. i landskansliet den 28 januari 1930 ; (; ; (; , ;; . , ,, ,s; v > + v x s
På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. Allan Rietz.

Umeå 1930 — Larsson & C:s Tryckeri