OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

L A ND S K A NS L IE T
SERIEN B. N:r 20 — 1930

Uppläses i Vilhelmina, Asele och Dorotea socknars kyrkor.
N:r 20. Sammantrade i flottledsarende.

Sedan Ängermanälvens flottningsförening uti en till Kungl. Maj:ts Be—
fallningshavande i Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län inkom—
men ansökning anhållit om fastställande av vissa ändringar uti det för förening—
en gällande reglemente varda vederbörande skogsägare och andra, som av frå—
gan äro intresserade, härigenom kallade till sammantrade infor Kungl. Maj:ts
Befallningshavande i Västerbottens län å länsstyrelsens sessionssal fredagen
den 14 februari 1930 kl. 11 f. m. för att över framställningen höras.

Handlingarna hållas under tiden här å landskansliet tillgängliga för dem,
som önska av desamma taga del.

Umeå i landskansliet den 27 januari 1930.
å På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. Axel Rudberg.

Umeå 1930 — Larsson & C:s Tryckeri