OCR Output

en

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS LIE T
SERIEN B N:r 19 — 1930

Uppläses i Norsjö, Burträsks och Degerfors
socknars kyrkor.

N:r 19. Fridlyst område.

1 anledning av därom gjord framställning har Kungl. Maj:ts befallnings—
havande funnit skaligt forordna, att det tillsvidare och till dess annorlunda
varder forordnat skall vara envar vid vite av 100 kronor forbjudet att obe—
horigen betrada avverkningsomradet mellan Degerfors sockengräns och sjön
Lossmen av kronoparken Kalvträskmarken III (Brattlidberget) i Burträsks

socken.
Vid detta forbud är fästat det villkor, att genom Holmsunds Aktiebo—

lags försorg å av vederbörande landsfiskal såsom lämpliga ansedda ställen vid
det fridlysta områdets gränser tydliga och lätt skönjbara anslag om förbu—
det hålles uppsatta, ävensom att denna kungörelse intages i någon i orten
mera spridd tidning.

Umeå i landskansliet den 25 januari 1930.

På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Axel Rudberg.

Umeå 1930 — Larsson & C:s Trycke?i