OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS L IE T
SERIEN B. N:f 18 — 1930

Upplases i Umeå stads kyrka.

N:r 18. Exekutiv auktion.

På begäran intages följande

Kungörelse.

Genom offentlig auktion, som forrattas infor överexekutor å rådhuset här—
städes onsdagen den 26 februari 1930 klockan 12 på dagen kommer stenhug—
garen J. A. Wicksell tillhöriga lägenheten Nasmanska Tomten n:r 1 i Obacka
här i staden för gäldande av icke intecknad fordran att, i den ordning, som om
utmätt fast egendom är stadgat, till den högstbjudande försäljas.

Ä tomten finnes uppfört ett boningshus och en uthusbyggnad, vilka äro
sammanbyggda. I den del av byggnaden, som utgor boningshus, finnas tva
bostadslägenheter om vardera ett rum och kök. I uthusavdelningen finnes en
verkstadslokal, två vedbodar, avträde samt vindsutrymmen.

Fastigheten är av vederbörande utmätningsman saluvärderad till 6,800 kr.
samt åsatt ett taxeringsvärde av 6,000 kronor.

Den, som har fordran, varfor egendomen häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betaining ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör vid auk—
tionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

Umeå rådhus den 14 januari 1930.
OVEREXEKUTOR.
Umea i landskansliet den 20 januari 1930.

På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Axel Rudberg.

Umeå 1930 — Larsson & C:s Tryckeri