OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS LIE T
SERIEN B. N:r 17 — 1930

Upplases i Nysitra tingslags kyrkor.

N:r 17. Exekutiv auktion.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet fisdagen
den 25 februari 1930 kl. 11 fm., kommer, darest antagligt anbud erhålles, att
försäljas Johan Algot Fredriksson tillhöriga 3/128 mantal Gerusalen n:‘r 1, litt.
Ba (Gerusalen 1*) i Nysätra socken.

Ä fastigheten finnas följande åbyggnader:

Är 1926 uppförda ytterväggar till mangårdsbyggning av timmer och res—
virke i gott skick.

Två hölador i dåligt skick.

A fastigheten vinterfodes en ko. Skog finnes endast till husbehov.

Fastigheten har saluvärderats till 2,700 kronor.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör vid auk—
tionen iakttagas, Ager därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 14 januari 1930.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Allan Rietz.

Umeå 1930 — Larsson & C:s Tryckeri