OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS L IE T
SERIEN B. N:r 16. — 1930

Uppläses i Nysätra tingslags kyrkor.

N:r 16. Exekutiv auktion.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet tisdagen
den 25 februari 1930 kl. 11 fm., kommer, därest antagligt anbud erhålles, att
försäljas A. K. Andersson tillhoriga 1/16 mantal Hötjärn n:r 2 (av 2*) i Löv—
ångers socken.

Å fastigheten finnas följande åbyggnader:

Mangårdsbyggnad _ av timmer, innehållande två rum och kok samt för—
stuga.

Sommarstuga av timmer innehållande kök och kammare.

Fähus, stall och foderlada av timmer.

Matbod och vedbod den förra av timmer och den senare av resvirke och
bräder.

Sommarladugård av timmer.

Loge av timmer samt fem åkerlador.

Samtliga byggnader med undantag för sommarstugan och ladorna äro
i bristfälligt skick.

A fastigheten vinterfödas tre kor och en häst. Skog finnes till en mycken—
het av ungefär 10,100 träd.

Fastigheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 7,100 kronor har salu—
värderats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör vid auk—
tionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 14 januari 1930.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Allan Rietz.

Umeå 1930 — Larsson & C:s Tryckeri