OCR Output

j sj äuqexwa;m ;;¬
a;nwfi 4

POfiGH P
IH1L6GGY 291134 r.;,; rm fL6ff mm
&m täv.»_q; m å&asuag äi

?,xv-fxm $t2 O få :gmq i \,Qu g 'Q_
162‘ YH K z.—.aful.,a.e LHL (af

qms $3 m»ma
_ 368010 m(ö;)mgh

12 ;;xe;m;ga