OCR Output

VASTERBOTTENS LANS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS L IE T
SERIEN B. N:r 15 — 1930

Uppläses i Lycksele tingslags kyrkor.
N;r 15. Exekutiv auktion.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet tisdagen
den 25 instundande februari kl. 11 fm., kommer, därest antagligt anbud erhål—
les, att försäljas Erik Olof Öhlund tillhöriga lägenheten Vinliden 1* om 0,09
hektar avsöndrad från 5/64 mantal Vinliden n:r 1 i Stensele socken.

Ä lägenheten finnas följande åbyggnader :

Mangårdsbyggnad av resvirke och bräder, innehållande förstuga, kök, två
inredda samt ett oinrett rum i nedre våningen samt ett rum jämte vind å övre
botten.

Lägenheten har saluvärderats till 2,500 kronor.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör vid auk—
tionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 14 januari 1930.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Allan Rietz.

Umeå 1930 — Larsson & C:s Tryckeri