OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A N D SK A N S L IE T
f SERIEN B. N:r 14. — 1930

Uppläses i Umeå tingslags kyrkor.

N:r 14 _ Exekutiv auktion.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här a landskansliet forsdagen
den 20 instundande februari kl. 11 fm., kommer, därest antagligt anbud erhål—
les, att forsa@ljas Jonas Aberg tillhöriga lägenheten Tavelsjön 10%, avsöndrad
från 3/32 mantal Tavelsjön n:r 10 (10*) i Umeå socken.

A lägenheten finnas följande åbyggnader:

Bostadslägenhet i två våningar av resvirke och bräder. Nedre våningen
indelad i kök, kammare, sal, tambur och förstuga. Ovre vaningen indelad i
ett rum och tva alkover.

Uthusbyggnad av resvirke och bräder innehållande vedbod och hemlighus.

Lägenheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 6,000 kronor, har salu—
värderats till 6,500 kronor.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör vid auk—
tionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 14 januari 1930.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Allan Rietz.

Umeå 1930 — Larsson & C:s Tryckeri