OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS LIE T
SERIEN B.N:f 13 — 1930

Uppläses i Umeå tingslags kyrkor.
N:r 13 Exekutiv auktion.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet torsdagen
den 20 instundande februari kl. 11 fm., kommer, därest antagligt anbud erhål—
les, att försäljas Elsa Sofia Edlunds konkursbo tillhöriga lägenheten Sörfors
5!$, avsöndrad från 7/64 mantal Sörfors n:r 5 (5*) i Umeå socken.

Å lägenheten finnes en av resvirke med sågspånstfyllnad uppförd byggnad
som inrymmer affärslokal och en mindre packbod.

Lägenheten som är delvis uppodlad och som är åsatt ett taxeringsvärde
av 1,100 kronor, har saluvärderats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör vid auk—
fionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 14 januari 1930.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Allan Rietz.

Umeå 1930 — Larsson & C:s Tryckeri