OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

L A ND S K A NS LIE T
SERIEN B. N:r 12 — 1930

Uppläses i Vilhelmina tingslags kyrkor.
N:r 12 Exekutiv auktion.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet torsdagen
den 20 instundande februari kl. 11 fm., kommer, därest antagligt anbud erhål—
les, att försäljas Valdemar Wikstrom tillhoriga 1/32 mtl Långsele n:r 1 eller
Långsele 1* i Dorotea socken.

Ä fastigheten finnas följande åbyggnader:

Mangårdsbyggnad av timmer och under spåntak, indelad i förstuga, kök
och tva rum.

Ladugårdsbyggnad indelad i fähus, stall och port av timmer, samt vedbod,
magasin och körvind av resvirke och bräder.

Bryggstuga av timmer, indelad i ett rum och en mindre kammare.

Stenkällare indelad i tvenne rum.

Till fastigheten hör jämväl ett fäbodställe å Rönnberget, varest finnas
uppförda :

Stuga av timmer, indelad i forstuga, kok och bod samt

ladugård av resvirke och bräder.

Vart tredje år utsynas å fastigheten 357 kbm. skog men har förskottsutsy—
ningar erhållits till och med 1933.

A fastigheten vinterfodas tre kor och några småkreatur.

Fastigheten har saluvärderats till 12,800 kronor.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör vid auk—
tionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 12 januari 1930.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Allan Rietz.

Umeå 1930 — Larsson & C:s Tryckeri