OCR Output

A

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS LIE T
SERIEN B. N:r. 11 — 41930

Uppläses i Skellefteå tingslags kyrkor.

N:r 11 Exekutiv auktion.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet torsdagen
den 20 instundande februari kl. 11 fm., kommer, därest antagligt anbud erhål—
les, att försäljas Nils Lindfors tillhGriga 1/128 mantal Kloverberg n:r 1 (1°;
t förns socken.

A fastigheten finnas följande åbyggnader :

Boningshus av timmer, innehållande kök, kammare och förstuga.

Sommarstuga av timmer, innehållande bagarstuga, en kammare och för—
stuga.

Uthusbyggnad av timmer, innehållande stall med port och foderbod, ladu—
gård med port och foderbod samt gödsellider.

Sommarladugård av timmer innehållande ladugård och fårhus.

Loge av timmer under tak av spån.

Å fastigheten vinterfödes endast en häst.

Fastigheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 2,900 kronor, har salu—
varderats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller for vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eiler har annan rätt, som bör vid auk—
tionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 12 januari 1930.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Allan Rietz,

Umeå 1930 — Larsson & C:s Tryckeri