OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS LIE T
SERIEN B. N:r 10 — 1930

Uppläses i Lycksele tingslags kyrkor.
N:r 10 Exekutiv auktion.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet torsdagen
den 20 instundande februari kl. 11 fm., kommer, därest antagligt anbud erhål—
les, att försäljas Gustaf Emil Perssons konkursbo tillhöriga lägenheten Norr—
sele 1** om 0,249 hektar, avsöndrad från 1/32 mantal Norrsele n:r 1 i Sorsele
socker.

A fastigheten finnas foljande abyggnader:

Mangårdsbyggnad innehållande två rum och kok, skafferi och forstuga i
nedre samt två rum och alkov i övre våningen.

Uthusbyggnad innehållande fähus, lada vedbod och hemlighus.

Byggnaderna äro i försvarligt skick.

Fastigheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 6,700 kronor, har saluvär—
derats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör vid auk—
tionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 12 januari 1930.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Allan Rietz.

Umeå 1930 — Larsson & C:s Tryckeri