OCR Output

VASTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A N D SK A N S LIE T
SERIEN B. N:r 9 — 1930

Uppläses i Skellefteå tingslags kyrkor.

N:r 9 Exekutiv auktion.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas å tingsstället i Skellefteå
måndagen den 17 instundande februari kl. 7 em., kommer, därest antagligt an—
bud erhålles, att försäljas Simon Alexander Marklund tillhoriga 15/2816 mil
Bjurfors n:r 1 (1**) i Skellefteå socken.

A fastigheten finnas foljande åbyggnader :

Mangårdsbyggnad av resvirke och bräder innehållande kök, kammare och
förstuga, i gott skick.

Ladugårdsbyggnad innehållande fähus av timmer samt port, hölada, trösk—
loge och vedskjul av resvirke och bräder under spåntak. Fähuset är förfallet.
De övriga uthusen i försvarligt skick.

En åkerlada av timmer i gott skick.

Å fastigheten vinterfödas två kor. Skog finnes till husbehov.

Fastigheten har saluvärderats till 3,000 kronor.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör vid auk—
tionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 11 januari 1930.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Allan Rietz.

Umeå 1930 — Larsson & C:s Tryckeri