OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS L IE T
SERIEN B. N:r 7 — 1930

Uppläses i Skellefteå tingslags kyrkor.

7 Exekutiv auktion.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas å tingsstället i Skelleftea
måndagen den 17 instundande februari kl. 7 em., kommer, därest antagligt an—
bud erhålles, att försäljas Fritz Verner Lindström tillhöriga lägenheten Aker—
heden 1*, avsöndrad från 5/128 mantal Äkerheden n:r 1 (1*) i Jörns socken.

A fastigheten finnas foljande åbyggnader :
Boningshus av timmer, innehållande kök, kammare och förstuga.

Uthusbyggnad innehållande ladugård av timmer samt port, foderlada och
vedbod.

Fastigheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 1,600 kronor, har saluvär—
derats till 2,000 kronor.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller for vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör vid auk—
tionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 11 januari 1930.

NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman.

Umeå 1930 — Larsson & C:s Tryckeri