OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

L A ND S K A NS LIET
SERIEN B. N:r 5 — 1930

|
f

Uppläses i Skellefteå tingslags kyrkor.

N:r 5 Exekutiv auktion.

Genom _ exekutiv auktion, som skall förrättas å tingsstället i Skellefteå
måndagen den 17 instundande februari kl. 7 em., kommer därest antagligt an—
bud erhålles, att försäljas Karl Konrad Karlsson tillhöriga lägenheten Varu—
träsk 1* i Skellefteå socken.

A fastigheten finnas foljande åbyggnader:

Mangårdsbyggnad innehållande två rum och kok i nedre vaningen. Ovre
vaningen är oinredd. Byggnaden i mindre gott skick.

Uthusbyggnad indelad i vedbod, visthusbod, snickarverkstad och hemlig—
hus. Byggnaden i mindre gott skick.

Fastigheten som är åsatt ett taxeringsvärde av 2,500 kronor har saluvär—
derats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller for vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör vid auk—
tionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 11 januari 1930.
NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1930 — Larsson & C:s Tryckeri