OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS L IE T
SERIEN B. N:r 4 — 1930

Uppläses i Skellefteå tingslags kyrkor.
N:r 4 Exekutiv auktion.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas å tingsstället i Skellefteå
måndagen den 17 instundande februari kl. 7 em. kommer, därest antagligt an—
bud erhålles, att försäljas Olof Forsman tillhöriga 1/8000 mantal Myrheden
nyr Llitt Ra ( 15*) i Jörns socken.

A fastigheten finnas foljande åbyggnader :

Boningshus av resvirke, innehållande två rum och kok samt forstuga i
nedre och två i övre våningen. Byggnaden i gott skick.

Uthusbyggnad _ av resvirke, innehållande ladugård med plats för en ko
samt vedbod och hemlighus.

Fastigheten som är åsatt ett taxeringsvärde av 4,500 kronor har saluvär—
derats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör vid auk—
tionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

U meå i landskansliet den 11 januari 1930.

NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman.

Umeå 1930 — Larsson & C:s Tryckeri