OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS LIET
SERIEN”B. N:t 3 — 1930

Uppläses i Umeå stads kyrka.

N:r 3. Exekutiv auktion.

Kungörelse.

Genom offentlig auktion, som förrättas inför överexekutor å rådhuset här—
städes onsdagen den 12 februari 1930 klockan 12 på dagen, kommer att i den
ordning, som om utmätt fast egendom är stadgat, till den högstbjudande för—
säljas Eskil Hjalmar Forssbecks och Johan Konrad Samuel Akerstens konkurs—
bon tillhöriga fastigheten n:r 6 i kvarteret Forsete här i staden.

Å tomten finnas uppförda :

Byggnad i tvenne avdelningar åtskilda genom brandmur. Den är uppförd
dels av timmer dels av stolpar och bräder.

Byggnadens affärs— och bostadsavdelning inrymmer: 1) källarvåning un—
der ungefar halva delen bestående av två källare och eldrum för centralupp—
värmning, 2) bottenvåning, bestående av större butikslokal, två kontorsrum,
eldfast kassavalv, toilettrum, garderob och hall med trapp till 3) bostadsvå—
ning, Som består av fyra rum, kök, hall, jungfrukammare, badrum, serverings—
rum, garderober, förstuga och öppen veranda. Fran bostadsvaningen leder
trappa till vinden. i

Byggnadens magasinsavdelning inrymmer i bottenvåningen tre verkstads—
rum för automobiler och fyra magasinsutrymmen samt i övre våningen fem ma—
gasinsutrymmen och ett varmbonat rum.

Fastigheten är av vederbörande utmätningsman saluvärderad till 100,000
kronor samt åsatt ett taxeringsvärde av likaledes 100,000 kronor.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör vid auk—
tionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

Umeå rådhus den 3 januari 1930.

ÖVEREXEKUTOR.

Umeå i landskansliet den 7 januari 1930.
NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman.

Umeå 1930 — Larsson & C:s Tryckeri