OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS L IET
SERIEN‘B. 2 — 1930

N:r 2. Ledig befattning inom Dikanäs polisdistrikt.
På begäran intages följande:

Kungörelse.

Nedannämnda befattning inom Dikanäs polisdistrikt är till ansokan le—
dig :

8 En extra fjärdingsmanstjänst med placering i Dikanäs kyrkoplats.

Ärlig lön 600 kronor.

Vid ansökningen, som skall ingivas till undertecknad inom en månad från
den dag denna kungörelse varit införd i länstrycket, skola fogas följande hand—
lingar :

1:o0) Aaldersbevis,

2:0) betyg över avlagda examina och genomgangna lärokurser,

3:0) _ bevis angående sökandens förhållanden i den eller de befattningar,
som han förut bestritt,

4:0) bevis av polischefen i den ort, dar sökanden är mantalsskriven, hu—
ruvida, savitt for polischefen är känt, sökanden blivit för brott dömd eller un—
der framtiden ställd,

5:0) ett av känd och trovärdig person utfärdat bevis, huruvida sökanden
gjort sig känd för ordentligt levnadssätt och pålitlighet,

6:0) om sökanden är eller varit anställd vid krigsmakten, antingen ut—
drag av vederbörande straffregister jämte straffjournal och anteckningsbok för
tillrättavisningar ävensom, i förekommande fall, förhållningsbok i huvudskrift
eller ock intyg att sökandens militära tjänstgöring varit utan anmärkning.

Sökanden är pliktig, att där så påfordras, personligen inställa sig inför
polischefen.

Vilhelmina i Dikanäs distrikts landsfiskalskontor den 28 december 1929.

E. f.
F. J. W. LÖFROTH.

Umeå i landskansliet den 2 januari 1930.
NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman.

Umeå 1930 — Larsson & C:s Tryckeri