OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

L A ND S K A NS LIE T
SERIEN B. N:r i — 1930

N:r 1. Ledig befattning inom Vilhelmina polisdistrikt.

På begäran intages foljande:

Kungörelse.

Nedannämnda _ befåttning inom Vilhelmina polisdistrikt är till ansökan
ledig :

En extra fjärdingsmanstjänst i Fatmomakke fjärdingsmansdistrikt.

Arlig lon 600 kronor.

Vid ansökan, som skall ingivas till undertecknad inom en månad efter det
denna kungörelse varit inford i länstrycket, skola fogas följande handlingar:

1) _ Aldersbetyg,

2) Betyg över avlagda examina och genomgangna lärokurser,

3). Bevis angående sökandens förhållande i den eller de befattningar,
som han bestritt,

4)_ Bevis av polischefen i den ort, där sökanden är mantalsskriven huru—
vida, Savitt för polischefen är känt, sökanden blivit för brott dömd till ansvar
eller under framtiden ställd,

5) Ett av känd och trovärdig person utfärdat bevis, huruvida sökanden
gjort $ig känd för ett ordentligt levnadssätt och för pålitlighet,

6) — Intyg av läkare rörande sökandens hälsa och kroppsbyggnad,

7) — Om sokanden är eller varit anstalld vid krigsmakten, antingen utdrag
av vederborande straffregister jämte straffjournal och anteckningsbok for till—
rättavisningar ävensom, i förekommande fall, förhållningsboken i huvudskrift
eller ock intyg att sökandens militära tjänstgöring varit utan anmärkning.

Sökanden är pliktig, att där så påfordras, personligen inställa sig inför

undertecknad.
Vilhelmina distrikts landsfiskalskontor den 28 december 1929.

HILDING JOHANSSON.

Umeå i landskansliet den 2 januari 1930.
NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman.

Umeå 1930 — Larsson & C:s Tryckeri