OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 25 - 1930

Uppläses i länets kyrkor.
N:r 25. Kungörelse angående fastställande av årets markegångstaxa.

För vederbörandes kännedom och efterrättelse kungöres härmed, att
Kungl. Kammarkollegium i skrivelse till Kungl. Maj:ts befallningshavande den
24 november 1930 meddelat, att kammaradvokatfiskalsämbetet förklarat sig
icke hava något att erinra emot prisbestämmelserna i innevarande års marke¬
gångstaxa för Västerbottens län, vilken taxa alltså, i vad den rör kronans rätt,
är att anse för laga kraftvunnen.

Umeå i landskontoret den 27 november 1930.

På Länsstyrelsens vägnar:

Axel Rudberg Elis Almgren.

Umeå 1930 - Larsson & C:s Tryckeri