OCR Output

1930 DEN 25 NOVEMBER. N:r 24 15

anstånd, underlåtit att inom föreskriven tid göra behörig anmälan om anstån¬
dets begagnande, eller har delägare i vanligt handelsbolag, kommanditbolag
eller rederi, som vid avlämnande av självdeklaration med stöd av 36 8 I mom.
femte stycket begagnar liknande anstånd, underlåtit att inom föreskriven tid
göra behörig anmälan om anståndets begagnande, straffas med böter, tio kro¬
nor. Lag samma vare, där skattskyldig, som i 36 & I mom. tredje stycket om¬
förmäles, eller delägare i vanligt handelsbolag, kommanditbolag eller rederi
vid avlämnande av virkesdeklaration begagnar liknande anstånd, men under¬
låtit att inom föreskriven tid göra behörig anmälan om anståndets begag¬
nande.

4) Straff för förseelse, varom i denna paragraf sägs, inträder icke, där
den försumlige visar giltig ursäkt för sin underlåtenhet.

5) Har någon i självdeklaration eller annan uppgift eller upplysning, som
av honom avgivits till ledning vid taxering för inkomst eller förmögenhet,
mot bättre vetande lämnat oriktigt meddelande, som är ägnat att leda till fri¬
het från taxering eller till för låg taxering, böte, om det oriktiga meddelandet
blivit vid taxeringen följt, högst fem gånger den inkomst- och förmögenhets¬
skatt, som därigenom undandragits, och i annat fall högst fem gånger den in¬
komst- och förmögenhetsskatt, som skulle hava undandragits, i händelse det
oriktiga meddelandet blivit följt vid taxeringen, i vartdera fallet dock minst
tjugufem kronor. Därest det oriktiga meddelandet avsett förhållande, som ut¬
övat eller kunnat utöva inverkan allenast å taxering till kommunal inkomst¬
skatt, vare straffet böter, om det oriktiga meddelandet blivit vid taxeringen
följt, högst tjugufem öre för varje skatteöre, som därigenom kommit att icke
påföras den skattskyldige, och i annat fall högst tjugufem öre för varje skatte¬
öre, som icke skulle påförts den skattskyldige, därest det oriktiga meddelandet
blivit följt vid taxeringen, i vartdera fallet dock minst tjugufem kronor.

6) Har någon till ledning vid virkestaxering lämnat sådant oriktigt med¬
delande, som i första stycket sägs, böte, om det oriktiga meddelandet blivit
vid taxeringen följt, högst en krona för varje tiotal kronor rotvärde, som där¬
igenom icke blivit taxerat, och i annat fall högst en krona för varje tiotal
kronor rotvärde, som icke skulle hava taxerats, i händelse det oriktiga med¬
delandet blivit följt vid taxeringen, i vartdera fallet dock minst tjugufem
kronor.

7) Har oriktigt meddelande, varom ovan förmäles, icke lämnats mot
bättre vetande, men har den, som lämnat meddelandet vid dess avgivande
gjort sig skyldig till grov vårdslöshet, skall vad ovan stadgas hava motsva¬
rande tillämpning; dock må böterna bestämmas till högst hälften av vad ovan
sägs, men likväl ej lägre än tjugufem kronor.

8) Straff för förseelse, varom här ovan sägs, inträder icke, därest den
skyldige, innan vederbörande taxeringsnämnd avslutat sitt arbete, av egen
drift beriktigat det oriktiga meddelandet.

Umeå i landskontoret den 25 november 1930.

NILS G. RINGSTRAND.
Axel Rudberg.

Umeå 1930 - Larsson & C:s Tryckeri