OCR Output

SV 1930 DEN 25 NOVEMBER. N:r 24

Vad i tredje och fjärde styckena är sagt skall hava motsvarande tillämp¬
ning å delägare i vanligt handelsbolag, kommanditbolag eller rederi.

Uppgifter för annans taxering skola vara avlämnade senast den 15 febru¬
ari under taxeringsåret, dock må vanligt handelsbolag, kommanditbolag och
rederi för registreringspliktigt fartyg under enahanda villkor, som i tredje och
fjärde styckena sägs, åtnjuta där omförmält anstånd med avlämnande av upp¬
gift enligt 34 8 taxeringsförordningen.

Självdeklaration, som avgives utan anmaning, så ock uppgift till ledning
för annans taxering skall avlämnas antingen direkt till ordföranden i den taxe¬
ringsnämnd, som har att verkställa taxering, för vilken deklarationen eller
uppgiften är avsedd att tjäna till ledning, eller, om taxeringen skall äga rum i
Stockholm till överståthållareämbetet och eljest till Kungl. Maj:ts befallnings¬
havande i det län, magistraten i den stad eller landsfiskalen i det landsfiskals¬
distrikt, där taxeringen skall äga rum.

Om påföljd vid underlåtenhet att avlämna deklaration eller annan uppgift.

Varder självdeklaration, som skall avgivas jämlikt 26 & 1 mom. taxerings¬
förordningen, utan anmaning eller jämlikt 26 8 2 mom. efter anmaning, ej be¬
hörigen avlämnad inom föreskriven tid, skall den skattskyldige, där ej nedan
annorlunda stadgas, vara förlustig rätten att hos kammarrätten och Kungl.
Maj:t överklaga taxering, för vilken deklarationen skolat ligga till grund. Un¬
derlåter den, som jämlikt 31 8 är pliktig avlämna där angivna handlingar att
hörsamma anmaning att avlämna sådan handling eller underlåter den, som
erhållit anmaning att fullständiga självdeklaration, som varit ofullständig, att
efterkomma sådan anmaning, skall den skattskyldige, där ej nedan annorlunda
stadgas, likaledes vara förlustig rätten att hos kammarrätten och Kungl. Maj:t
överklaga taxering, för vilken handlingen eller deklarationen skolat ligga till
grund.

Vad här är sagt om förlust av rätt att hos kammarrätten och Kungl. Maj:t
överklaga taxering har icke avseende å staten, landsting, kommun eller annan
dylik menighet.

Kan det antagas, att den som underlåter avgiva självdeklaration därtill
haft skälig anledning, eller förmår skattskyldig för annan underlåtenhet visa
giltig ursäkt, skall här ovan stadgad påföljd icke äga rum.

Särskild uppgift angående renskötsel.

Särskild uppgift angående renskötsel bör avfattas å fastställd blankett och
senast den 31 januari under taxeringsåret avlämnas antingen i den ordning,
som här ovan är föreskriven för avgivande av självdeklaration eller ock till
ordningsmannen i den lappby uppgiftslämnaren tillhör.

I de taxeringsdistrikt, där taxering av lappar för inkomst av renskötsel
ifrågakommer, böra sammanträden för förrättande av dylik taxering hållas i
god tid före den 15 april; och åligger det ordföranden att om tid och plats för
sammanträdena samråda med vederbörande lappfogde. Lappfogden samt ord¬
ningsman i lappby inom taxeringsdistriktet skola särskilt kallas till dylikt sam¬
manträde. För kallelsens delgivning med ordningsman skall, där så erfordras,
biträde lämnas av kronobetjäningen.

Vid sådant sammanträde skall ordningsman, som nu nämnts, vara närva¬
rande, då fråga är om taxering av lappar, som tillhöra ordningsmannens lapp¬