OCR Output

1930 DEN 25 NOVEMBER. N:r 24 11

tiebolag, därifrån utdelning å aktie på grund av lag eller bolagsordning icke
får uppbäras av annan än den, som i behörig ordning styrkt sin äganderätt till
aktien:

uppgift för envar delägare eller medlem, som uppburit eller ägt uppbära
utdelning, uppgående till sammanlagt minst tio kronor, angående utdelningens
belopp; i

2) ifråga om annat aktiebolag;

enahanda uppgift, som under 1) sägs, i den mån ägare av aktie eller i fall,
varom förmäles i 38 8 3 mom. kommunalskattelagen, annan, som uppburit eller
ägt uppbära utdelning, är känd.

Beträffande pension, livränta eller gratifikation, som ej uppgått till 200
kronor, äger uppgiftsskyldighet icke rum, då för den, som åtnjutit dylik intäkt,
icke tillika skall uppgivas annan intäkt.

Vid avgivande av uppgift om avlöningsförmån må icke någon förmån ute¬
slutas; och skall vidare iakttagas, att, där uppgiven avlöningsförmån avser
kortare tid än helt år, upplysning meddelas om den tidrymd, för vilken förmå¬
nen utgått. Beträffande annan intäkt av härovan omförmälda slag, än avlö¬
ningsförmån skall angivas den tidpunkt, då intäkten blivit tillgänglig för lyft¬
ning.

Vid fullgörandet av nu ifrågavarande uppgiftsskyldighet skall uppgifts¬
skyldig upprätta särskild uppgiftshandling för varje person, varom fråga är.
Där så kan ske, bör uppgift fullständigt angiva persons namn, hemvist; bo¬
stadsadress och födelseår samt för den, som ej är svensk undersåte, hans na¬
tionalitet.

Vanligt handelsbolag, kommanditbolag, så ock rederi för registrerings¬
pliktigt fartyg skall varje år till ledning för delägares taxering utan anmaning
avlämna i 34 8 taxeringsförordningen föreskrivna uppgifter angående bolaget
eller Federiet,

Tid och plats för avlämnandet av deklarationer och andra uppgifter.

Självdeklaration, som skall avgivas utan anmaning, skall, försåvitt ej an¬
nat följer av vad här nedan stadgas, vara avlämnad senast den 15 februari un¬
der taxeringsåret.

Staten, landsting, kommun och annan dylik menighet må åtnjuta anstånd
med självdeklarations avlämnande till den 31 mars.

Verk eller bolag, som är försett med Kungl. Maj:ts oktroj eller blivit re¬
gistrerat såsom aktiebolag eller står under offentlig kontroll, så ock annan,
som nästföregående år enligt lag varit skyldig föra handelsböcker, må tillgo¬
donjuta liknande anstånd, därest dess räkenskapsår gått till ända senare än
den 31 oktober året näst före taxeringsåret. Den, som vill begagna dylikt an¬
stånd med självdeklarations avlämnande, skall senast den 15 februari under
SE härom göra skriftlig anmälan hos ordföranden i taxeringsnämn¬

en.

På ansökan av deklarationsskyldig, som visar, att i följd av hans för¬
värvskällors särskilda beskaffenhet eller verksamhetens mera betydande om¬
fattning eller annan omständighet av säregen beskaffenhet hinder möter att
avlämna självdeklaration inom ovan stadgad tid, må landskamreraren i län,
där taxeringen skall äga rum, utsätta särskild tid för avlämnandet.