OCR Output

10 1930 DEN 25 NOVEMBER. N:r 24

Deklarationsskyldig, som är skattskyldig till statlig inkomst- och förmö¬
genhetsskatt, skall avgiva dels i den kommun, där han är mantalsskriven eller
utan att vara mantalsskriven är skattskyldig till sådan skatt, allmän självde¬
klaration till ledning vid taxering till nämnda skatt och till kommunal inkomst¬
skatt i samma kommun, dels i varje annan kommun, där han är skattskyldig
till kommunal inkomstskatt, särskild självdeklaration till ledning vid taxering
till sådan skatt. Deklarationsskyldig, som icke är skattskyldig till statlig in¬
komst- och förmögenhetsskatt, skall avgiva särskild självdeklaration i varje
kommun, där han är skattskyldig till kommunal inkomstskatt.

Uppgifter till ledning för annans taxering.

Till ledning vid taxeringen för inkomst eller förmögenhet skola varje år
utan anmaning följande uppgifter meddelas, nämligen:

a) av statsdepartement och annan statlig eller kommunal myndighet
ävensom av allmän inrättning eller stiftelse, beträffande tjänsteman eller an¬
nan, som där ägt utbekomma avlöning eller pension:

uppgift för envar angående hans förmåner i avlöning eller pension under
nästföregående år, med särskild upplysning i förekommande fall att med
tjänstebefattning följt rätt till fri kost, boställe, bostad eller löningsjord eller
inkomst av sportler, expeditionslösen, bötes- eller beslagsandelar eller andra
liknande ej till beloppet bestämda inkomster;

b) av verk eller bolag, som är försett med Kungl. Maj:ts oktroj eller
blivit registrerat såsom aktiebolag eller står under offentlig kontroll, så ock
av annat bolag eller rederi beträffande dem, som varit anställda hos verket,
bolaget eller rederiet eller därifrån uppburit pension:

uppgift för envar angående hans förmåner, därvid stadgandet under a)
skall hava motsvarande tillämpning;

Cc) av annan arbetsgivare beträffande dem, som varit anställda i av ho¬
nom bedriven rörelse eller därifrån uppburit pension:

uppgift av enahanda slag, som under b) sägs;

d) av försäkringsanstalt:

uppgift för envar, som under nästföregående år åtnjutit livränta från an¬
stalten, angående livräntans belopp; i fråga om livränta, som utgått på grund
av pupillförsäkring, vilken tagits annorledes än mot engångspremie, dock alle¬
nast om livräntans belopp överstigit 600 kronor;

e) av den, som driver trävarurörelse eller eljest yrkesmässigt avverkar
skog å annans mark, beträffande dem, till vilka han under nästföregående år
utgivit vederlag för upplåten avverkningsrätt till skog:

uppgift för envar angående det utbetalda beloppet;

f) av den, som utbetalt royalty eller periodiskt utgående avgift för ut¬
nyttjande av patent, mönster eller dylikt: ;

uppgift för den, till vilken under nästföregående år royaltyn eller avgif¬
ten utbetalts, angående det utbetalda beloppet;

g) av svenskt aktiebolag eller svenskt solidariskt bankbolag, som under
nästföregående år lämnat utdelning till delägarna, ävensom av svensk ekono¬
misk förening, som under nämnda år lämnat utdelning å insatser i föreningen:

1) i fråga om solidariskt bankbolag, ekonomisk förening och sådant ak¬