OCR Output

8 1930 DEN 25 NOVEMBER. N:r 24

Därjämte skola ledamöter i taxeringsnämnden ävensom suppleanter, en
för varje ledamot, väljas under december månad för nästkommande år å lan¬
det av kommunalstämma eller, där kommunalfullmäktige finnas, av dessa samt
1 Städ av stadsfullmäktige eller, där stadsfullmäktige icke finnas, av allmän
rådstuga. Antalet här avsedda ledamöter skall, om taxeringsdistriktet består
av en kommun eller del av kommun, bestämmas i sammanhang med valet och
utgöra minst tre, högst åtta.

I kommun, där virkestaxering kan förväntas äga rum, skall vid det tillfälle,
då val av ledamöter i taxeringsnämnden verkställes, bland dem väljas en att
med virkestaxeringen inom kommunen taga befattning på sätt i 81 8 taxerings¬
förordningen sägs. Omfattar kommun flera taxeringsdistrikt, förrättas dylikt
val för varje distrikt, där virkestaxering kan förväntas äga rum.

Om utgången av omförmälda val skall den som därvid fört ordet omedel¬
bart underrätta ej mindre de valda än även ordföranden i taxeringsnämnden.

Till medlemmar och suppleanter i beskattningsnämnderna böra utses red¬
liga och allmänt aktade personer, som kunna antagas besitta nödig insikt och
erfarenhet för taxeringens verkställande.

Av kommun må till ledamot eller suppleant i taxeringsnämnd utses alle¬
nast den, som är inom kommunen mantalsskriven, och må ej annan väljas än
den, som tillika under året näst före taxeringsåret haft att utgöra allmän kom¬
munalskatt till kommunen eller statlig inkomst- och förmögenhetsskatt och
jämväl, i den mån utskylderna vid tiden för valet varit förfallna, erlagt desam¬
ma. Vid kommuns val av ledamöter i nu omförmäld nämnd skall därjämte
tillses, att om möjligt såväl ägare eller brukare av fastighet som rörelseidkare,
arbetare och andra inkomsttagare komma att äga säte och stämma i nämnden
samt att, såvitt möjligt är, kännedom om distriktets olika delar kommer att
förefinnas inom densamma.

Medlem i beskattningsnämnd skall vara svensk medborgare.

Ej må sådant uppdrag utövas av den, som är omyndig eller försatt i kon¬
kurstillstånd, ej heller av den, som är förklarad ovärdig att i rikets tjänst vida¬
re nyttjas eller som eljest på grund av honom ådömd straffpåföljd icke må ut¬
öva allmän befattning eller som genom utslag, vilket ännu icke vunnit laga
kraft, är dömd till straffpåföljd, varom sist förmäles, eller som är ställd under
framtiden för brott, vilket kan medföra sådan påföljd, eller som är förklarad
ovärdig att föra annans talan inför rätta.

Deklarationer och andra uppgifter vid särskild fastighetstaxering.

Har vid ingången av år, då allmän fastighetstaxering icke äger rum, be¬
träffande viss fastighet förhållande förelegat av beskaffenhet att böra jämlikt
128 2 mom. kommunalskattelagen föranleda åsättande av nytt taxeringsvär¬
de, är fastighetens ägare eller därmed likställd innehavare skyldig att utan an¬
maning till ledning för fastighetens taxering det året avgiva deklaration (sär¬
skild fastighetsdeklaration). Har fastighet eller komplex av fastigheter, som
vid senaste fastighetstaxering behandlats som taxeringsenhet, därefter uppde¬
lats mellan flera ägare eller innehavare, skola dylika deklarationer avgivas av
SOLIEE ägare eller innehavare, av envar beträffande hans del av taxeringsen¬

eten,

Särskild fastighetsdeklaration, som skall avgivas utan anmaning, skall av¬
lämnas senast den 15 februari under taxeringsåret och ingivas antingen direkt
till ordföranden i taxeringsnämnden för det distrikt, där fastigheten är belägen,

RRRRRARRAR ARR RR RER RER RR RAR RR REAR RR RR ee pa