OCR Output

4 1930 DEN 25 NOVEMBER. N:r 24

för Burträsks sockens nedre taxeringsdistrikt: (Ortsgrupp I)

(omfattar Ahltjärnliden, Avaborg, Andersvattnet, Backviken, Bergnäs,
Bjurfors, Bjursjön, Blisterliden västra, Blisterliden östra, Bodbyn, Boliden,
Bonäs, Brattby eller Bjurfors n:r 3, Brattlund, Brännbergsliden, Bursiljum,
Bygdeträsk, Bygdsiljum, Bäckliden, Bäcknäs, Ekeby, Gottland, Gravlund,
Granliden, Grannäs, Grundfors, Haratjäln, Holmliden, Hvälvsjön, Hvälvsjö¬
liden, Högliden, Hösjöälven, Hösjövallen, Innansjön, Innersjön, Jäppnästjärn¬
liden, Kardinalsliden, Kvarnbyn, Lappvattnet, Lidsjön, Lillappsjön, Lillberget,
Lugnet, Mjödtjärn, Mjödtjärnberget, Mjödtjärnliden, Mjödvattnet 1 och 2 el¬
ler Tjärn 1 och 2, Mjödvattnet 3—14, Mullberg stora, Mullberg lilla, Myr¬
träsk, Norrliden, Nygård, Nyliden, Orrberget, Rackberget, Renbergsvattnet,
Renfors, Risvattnet, Rundaberg, Rödingsheden, Rödingstjäln, Rönnbäcken,
Rönnliden, Skursjön, Slyberget, Småbacka, Stenfors, Storberget, Storliden,
Stortjäln, Strandholm, Sunnansjö, Svarttjärn 1, 2 och 3 eller Bursiljum 7, 8
och 9, Söderby, Tjärn 1 och 2 eller Mjödvattnet 1 och 2, Tjärnberg, Tjärn¬
liden, Tjärntjärnliden, Träskliden, Tällberg, Västby 1 och 2, Årtoliden, Ödes¬
mark ävensom samtliga kronoparker inom kommunen):

till ordförande: landsfiskalen O. I. Dahl, Burträsk;
» kronoombud: inspektoren Valfr. Wallmark, Bodbysund;

för Burträsks sockens övre taxeringsdistrikt: (Ortsgrupp I)
(omfattar övriga byar och lägenheter inom Burträsks socken):

till ordförande: landstingsmannen Nils Brännström, Burträsk;
» kronoombud: jägmästaren Georg Nordfors, Burträsk;

för Bureå socken: (Ortsgrupp II
med undantag för Degerön med Öhrviken, som tillhör ortsgrupp III)

till ordförande: ingenjören Ragnar Insulander, Öhrviken, Kallholmen;
» kronoombud: kyrkoherden K. J. Åkerström, Bureå;

för Skellefteå sockens södra taxeringsdistrikt: (Ortsgrupp ll)

(omfattar den del av Skellefteå socken, som tillhör Skellefteå södra lands¬
fiskalsdistrikt) :

till ordförande: landsfiskalen O. Burman, Skellefteå;
» kronoombud: hemmansägaren Sven Wiklund, Tjärn, Skellefteå;

för Ursvikens taxeringsdistrikt: (Ortsgrupp II med undantag för Ursviken, om¬
fattande Innerursvik, Ytterursvik och Furunäs samt fabriksområdena Klemens¬
näs, Sävenäs och Nyhamn, som tillhöra ortsgrupp III).

(omfattar byarna Bergsbyn, Furunäs, Inre och Yttre Ursviken, Risön
samt fabriksområdena Klemensnäs, Sävenäs, Björnsholmen och Bockholmen
av Skellefteå socken): |

till ordförande: förvaltaren Gust. Wigren, Klemensnäs, Ursviken;
» kronoombud: underlöjtnanten B. Öqvist, Böle, Skellefteå;