OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 24 - 1930

Uppläses i länets kyrkor.
N:r 24. Ang. 1931 års taxering.

Jämlikt föreskrift i 16 & Kungl. kungörelsen den 28 september 1928 med
vissa föreskrifter rörande taxeringsförfarandet kungöres härmed länets indel¬
ning i taxeringsdistrikt för nästinstundande års taxering.

Till ordförande och kronoombud i de särskilda taxeringsnämnderna har
Kungl. Maj:ts befallningshavande utsett nedannämnda personer, nämligen:

för Umeå stads västra taxeringsdistrikt: (Ortsgrupp IV)

(omfattar den del av Umeå stad, som begränsas av Umeå socken i väster,
av Ume älv i söder, av Vasagatan i öster från Ume älv till järnvägen, därefter
av järnvägen till Västerbottens regementes östra gräns och därefter av östra
gränslinjen för nämnda regementes område). Till detta distrikt hänföras vid
inkomsttaxeringen samtliga i staden skattepliktiga aktiebolag och solidariska
bankbolag.

till ordförande: vattenrättsdomaren N. Hj. Quennerstedt, Umeå;

,» kronoombud: landskontoristen Edm. Åström, Umeå;

för Umeå stads östra taxeringsdistrikt: (Ortsgrupp IV)

(omfattar den del av Umeå stad, som begränsas av Umeå socken i öster,
av Ume älv i söder, av Vasagatan i väster från älven till järnvägen, därefter av
järnvägen till Västerbottens regementes östra gräns):

till ordförande: översten Hj. Grafström, Umeå;
, kronoombud: landskontoristen J. Dahlgren, Umeå.

för Skellefteå stad: (Ortsgrupp IV
med undantag för Skelleftehamn och Kallholmen, omfattande den del av
Ytterursviks by, som inkorporerats med Skellefteå stad, vilka tillhöra orts¬
grupp III):
till ordförande: överjägmästaren Bo Sune Hederström, Skellefteå;
» kronoombud: stadskassören E. Fjellström, Skellefteå.

för Nordmalings sockens östra taxeringsdistrikt: (Ortsgrupp II

med undantag för Nordmalings municipalsamhälle, som tillhör ortsgrupp III.)
(omfattar Baggård, Brattfors, Bredvik, Dijupvik, Gräsmyr, Hallen,