OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN "AN :r23.:= 19930

Uppläses i Vännäs sockens kyrka.

N:r 23. Angående fördelning av avdikningslån till Fiskebäcken—Bod¬
bäckens invallningsföretag av år 1928.

Sedan det jämlikt Kungl. brev den 15 november 1929 från Statens avdik¬
ningslånefond beviljade låneunderstöd å 32,800 kronor för ”Fiskebäcken—
Bodbäckens invallningsföretag av år 1928” blivit utbetalt, har lantbruksingen¬
jören P. E. Svensson uppgjort förslag till lånets fördelning å de fastigheter,
som skola ansvara för dess återbetalning.

Med anledning härav lämnas vederbörande fastighetsägare tillfälle att
över förslaget avgiva yttrande senast den 10 december 1930 till landsfiskalen
i Vännäs distrikt, hos vilken förslaget och övriga till ärendet hörande hand¬
lingar för vederbörande hållas tillgängliga.

Umeå i landskontoret den 11 november 1930.

På Länsstyrelsens vägnar:

Allan Rietz. Elis Almgren.

Umeå 1930 - Larsson & C:os Tryckeri