OCR Output

2 1930 DEN 5 NOVEMBER. N:r 22

förda utskylderna, och åligger det därvid honom att med företeende av sin de¬
betsedel och kvitto å erlagd pensionsavgift avlämna ny skattepostanvisning
å återstående beloppet, varefter posttjänstemannen å debetsedeln utfärdar
kvitto å sagda belopp.

Kvitto, meddelat i annan ordning än som angives å skattepostanvisning¬
en, är icke emot postverket eller eljest emot kronan gällande.

När uppbördsterminen tilländagått, emottager postverket icke vidare
skattepostanvisning å kronoutskylder, som under uppbördsterminen förfallit
till betalning. Ej heller emottager postverket i vidare mån än ovan sägs skat¬
tepostanvisning å kronoutskylder till belopp, som icke motsvarar debetsedelns
slutsumma.

De skattskyldiga uppmanas att noga iakttaga tiderna för uppbörden samt
att såvitt möjligt icke uppskjuta utskyldernas erläggande till sista dagarna av
uppbördsterminen.

Skattskyldig, vilken underlåter att inbetala sina utskylder i föreskriven
tid och ordning, åligger att för indrivningen erlägga avgift, beräknad efter tre
öre å varje full krona av oguldna utskyldernas slutsumma, då densamma ej
överstiger tjugofem kronor, dock ej mindre än tjugofem öre, och efter sex öre
å varje full krona av berörda slutsumma, när denna överstiger tjugo¬
fem kronor.

Umeå i landskontoret den 5 november 1930.

NILS G. RINGSTRAND.
Axel Rudberg

Umeå 1930 - Larsson & C:s Tryckeri

ARE