OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIENSA:; NE ri: 210 =. 1930

N:r 21. Angående särskild prövningsnämnds sammanträde.

För prövning av anförda besvär rörande dubbeltaxering m. m. samman¬
träder särskilda prövningsnämnden för länet å länsstyrelsen torsdagen den &
november 1930 kl. 11 f. m.

Umeå i landskontoret den 3 november 1930.

NILS G. RINGSTRAND.
Axel Rudberg.

Umeå 1930 - Larsson & C:s Tryckeri