OCR Output

Kr.= före
ordningarna den 6 september 1842 och den 17 juli
1858 samt Kungl. kungörelsen den 24 maj 1889.
a) En mans dagportion, bestående av:
850 gram mjukt eller 570 gram torrt bröd, 425 gram rågmjöl,
405 gråm sält sill; 50 Frank SMÖl i: . isens or sted, SAVE Ne BRÖT
b) En hästs dygnration bestående av:
tupgkgram hårdVällshöÖ Olov. ss bro os aren ber Sö NRLEA SRA 1145
& Årspris, som i enlighet med $$ 6 och 7 av Kungl. förordning¬
en den 2 juni 1911 angående grunderna och sättet för marke¬
gångsprisens bestämmande blivit åsatt ränte-, kronotionde
och arrendepersedlar.
En hektoliter råg ol sissors ie ae ve sen vd ARE 15 82
Én hoktoliter körM css oc. nee rr brkir ARR RAN 13 54
Ett kilogram sommarsmÖr ". , :s ris sr.se stör Asken Sik LA 2199
Enligt Kungl. brevet den 26 februari 1864 och Kungl. kammar¬
kollegii skrivelse den 15 april samma år.
Ett Kilögram renkött :; +: so sew sl 8 se DR RA AE 1/95
C. Medelmarkegångspris för de tio åren 1921—1930, som en¬
ligt $$ 6 och 7 av Kungl. förordningen den 2 juni 1911, an¬
gående grunderna och sättet för markegångsprisens bestäm¬
mande, blivit åsatta nedannämnda ränte-, kronotionde och ar¬
rendepersedlar.
EM BERO lteR TÅR bre rr 0 Fare SRA aRe AGA PIA AR RSA 18119
EERO EE KÖP 15 es be IRS der Ra beh seg AE SE SEG 15 41
Ett KISOLINT SOMIMArsfMÖr Co:s s nea be either ASSR sr RR TNE 3190
Enligt Kungl. brevet den 26 februari 1864 och Kungl. kammar¬
kollegii skrivelse den 15 april samma år.
Ett: KINOSTANL TÖRKOTN 3 sona nes ST or Slas KARE a re AS Zl

1930 DEN 3 NOVEMBER. N:r 20. 3

Enligt Kungl. kungörelsen den 22 november 1834 och Kungl. kammar¬
kollegii kungörelse den 23 januari 1885 må endast väl rensad och strid säd
såsom leveransgill till kronan och räntetagare anses, men räntegivare där¬
emot, i överensstämmelse med 48 8 i Kungl. resolutionen på allmogens besvär
den 29 juni 1752, äga att vid leverering av riad eller torkad säd tillgodonjuta
ett avdrag av en niondedel utav det levererade beloppet, vilket förhållande
även skall äga rum vid utleverering av spannmål för kronans räkning.

Den, som är missnöjd med den verkställda markegångssättningen, äger
att däruti hos Kungl. Kammarkollegium söka ändring genom besvär, som skola