OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN: ÅA: Nirit9 1930

Uppläses inom Umeå fögderi i Holmsunds, Vän¬
näs, Bjurholms och Hörnefors socknars kyrkor;
inom Skellefteå fögderi i Bureå, Byske, Jörns och
Norsjö socknars kyrkor; samt inom Degerfors fög¬
deri i Degerfors, Bygdeå, Lövångers och Burträsks
socknars kyrkor.

N:r 19. Angående val av ledamöter och suppleanter i markegångs¬
nämnden.

Kungl. Maj:ts befallningshavande har med stöd av stadgandet i 8 7 mom.
3 av nådiga förordningen den 2 juni 1911, angående grunderna och sättet för
markegångsprisens bestämmande, sådant nämnda lagrum lyder enligt nådiga
förordningen den 14 juni 1917 beslutat, att nedannämnda kommuner skola
utse ledamöter och suppleanter för nästkommande år i den nämnd (marke¬
gångsnämnd), som har att upprätta priskuranter till ledning vid årsprisets
bestämmande, nämligen:

inom Umeå fögderi:
Hörnefors, Bjurholms, Vännäs och Holmsunds socknar;

inom Skellefteå fögderi:
Bureå, Byske, Jörns och Norsjö socknar;

inom Degerfors fögderi:
Degerfors, Bygdeå, Lövångers och Burträsks socknar.

För var och en av angivna socknar väljas en ledamot och en suppleant
och skola valen skyndsamt förrättas samt vederbörande häradsskrivare under¬
rättas om de valdas namn och boningsorter.

Markegångsnämnden sammanträder på häradsskrivarens kallelse i slutet
av mars månad nästkommande år, inom Umeå fögderi å tingshuset i Umeå,
inom Skellefteå fögderi å tingshuset i Skellefteå och inom Degerfors fögderi
å tingshuset i Vindeln. :

Umeå i landskontoret den 7 oktober 1930.

På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Allan Rietz.

Umeå 1930 - Larsson & C:s Tryckeri