OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN:AG Nirat8= 930

N:r 18. Angående länsprövningsnämndens sammanträde.

Till vederbörandes kännedom och efterrättelse tillkännagives härmed, att
andra sammanträdet med Västerbottens läns prövningsnämnd utsatts att äga
rum onsdagen den 8 oktober 1930 klockan 10 förmiddagen å länsstyrelsens

ämbetslokal i Umeå.
Umeå i landskontoret den 23 september 1930.
På Länsstyrelsens vägnar:

Axel Rudberg. Elis Almgren.

Umeå 1930 - Larsson & C:os Tryckeri