OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:t te = 1930

Uppläses i länets kyrkor.

N:r 17. Angående valda markegångsdeputerade samt tid för samman¬
träde för markegångssättning.

Till vederbörandes kännedom varder härigenom meddelat, dels att mar¬
kegångssättning för Västerbottens län innevarande år kommer att i enlighet
med bestämmelserna i Kungl. kungörelsen den 2 juni 1911 hållas å länsstyrel¬
sens sessionssal i Umeå måndagen den 3 november 1930 klockan 11 förmid¬
dagen, dels ock att länets landsting till deputerade utsett nedannämnda perso¬
ner, nämligen:

Ledamöter för avgäldstagare:

Kontraktsprosten Olof Ahnlund, Västerhiske,
Kyrkoherden A. H. Thorelli, Holmsund.

Suppleanter för avgäldstagare:

Komministern E. Örnfeldt, Västerhiske,
Kyrkoherde Kias Sundelin, Hörneå.

Ledamöter för avgäldsgivare:

Skiftesgodemannen E. A. Holmström, Teg, Umeå,
Kommunalnämndsordföranden Joh. Strömberg, Grisbacka, Umeå.

Suppleanter för avgäldsgivare:
Skiftesgodemannen Erik Olofsson, Röbäck, Umeå,
Riksdagsmannen OO. E. Sandberg, Böle, Umeå.

Den blivande markegångstaxan kommer att offentliggöras i länets kyr¬
kor den 9 november 1930.

De av landstinget utsedda deputerade anmodas att, därest någon av dem
på grund av giltigt förhinder icke kan infinna sig vid markegångssättningen,
så tidigt därom underrätta Kungl. Maj:ts befallningshavande, att suppleant
må kunna inkallas i hans ställe.

Umeå i landskontoret den 20 september 1930.

NILS G. RINGSTRAND.
Allan Rietz.

Umeå 1930 - Larsson & C:s Tryckeri