OCR Output

6 1930 DEN 18 SEPTEMBER. N:r 16

Innan val av kommunalombud sker, skall kommunen hava beslutat om
dess indelande i folkräkningsdistrikt, ett för varje ombud, samt pastor hava
föreslagit ombud.

Dessutom iakttages särskilt beträffande Lappmarksfögderiets socknar
samt Malå socken:

att till mantalsskrivningen skall uppgivas och i mantalslängden jämväl
antecknas varje persons nationalitet och språk, samt

att den del av lappbefolkningen, som kringflyttar utan stadiga bonings¬
platser, skall mantalsskrivas stam- eller byvwis.

Uppgiftsblanketter till årets mantalsskrivning och folkräkning tillhanda¬
hålles genom pastorsämbetena.

Denna kungörelse finnes att tillgå i Umeå och Skellefteå städer hos magi¬
straten samt för länets övriga kommuner å pastorsexpeditionen och hos ve¬
derbörande landsfiskal.

Vederbörande landsfiskaler och magistrater åligga att skyndsamt be¬
fordra denna kungörelse till uppläsning i distriktets kyrkor.

Umeå i landskontoret den 18 september 1930.

På Länsstyrelsens vägnar:

Elof Huss. G. Wik.

Umeå 1930 - Larsson & C:s Tryckeri